HOME
ZNALECKÁ KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - OCEÒOVÁNÍ
Jako autorizovaný znalec provádím technické posudky o cenách motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky a o technickém stavu motorových vozidel, strojů a zařízení, autoopravárenství.

Klientům zaručuji individuální přístup, rychlé dodání výsledků posudkù, dodržení sjednaných termínù, ochranu soukromého a obchodního tajemství. Při posuzování předmětů ocenění kladu důraz na osobní technickou prohlídku věci, jeho ztotožnění a pořízení fotodokumentace.